بازدید کننده محترم خوش آمدید. شما می توانید انتخاب کنید : ورود / عضویت

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AND product_id!=0) ORDER BY `product_id` ASC' at line 1 in /home/fararava/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:228 Stack trace: #0 /home/fararava/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php(228): PDOStatement->execute(Array) #1 /home/fararava/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(303): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #2 /home/fararava/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(480): Zend_Db_Statement->execute(Array) #3 /home/fararava/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('SELECT `product...', Array) #4 /home/fararava/public_html/library/Zend/Db/Table/Abstract.php(1575): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(Object(Zend_Db_Table_Select)) #5 /home/fararava/public_html/library/Zend/Db/Table/Abstract.php(1390): Zend_Db_Table_Abstract->_fetch(Object(Zend_Db_Table_Select)) #6 /home/fararava/public_html/library/Common/Extends/Db/Table/Abstract.php(74): Zend_Db_Table_Abstract->fetchAll(Object(Zend_Db_Table_Select)) #7 /home/fararava/public_html/application/default/controllers/ProductController.php(22): Common_Extends_Db_Table_Abstract->fetchAllItems('cat_id= AND pro...') #8 /home/fararava/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(516): ProductController->detailAction() #9 /home/fararava/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(308): Zend_Controller_Action->dispatch('detailAction') #10 /home/fararava/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(954): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #11 /home/fararava/public_html/application/bootstrap.php(199): Zend_Controller_Front->dispatch() #12 /home/fararava/public_html/public/index.php(9): Bootstrap->runApp() #13 {main} Next Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AND product_id!=0) ORDER BY `product_id` ASC' at line 1 in /home/fararava/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/fararava/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(303): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/fararava/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(480): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/fararava/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('SELECT `product...', Array) #3 /home/fararava/public_html/library/Zend/Db/Table/Abstract.php(1575): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(Object(Zend_Db_Table_Select)) #4 /home/fararava/public_html/library/Zend/Db/Table/Abstract.php(1390): Zend_Db_Table_Abstract->_fetch(Object(Zend_Db_Table_Select)) #5 /home/fararava/public_html/library/Common/Extends/Db/Table/Abstract.php(74): Zend_Db_Table_Abstract->fetchAll(Object(Zend_Db_Table_Select)) #6 /home/fararava/public_html/application/default/controllers/ProductController.php(22): Common_Extends_Db_Table_Abstract->fetchAllItems('cat_id= AND pro...') #7 /home/fararava/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(516): ProductController->detailAction() #8 /home/fararava/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(308): Zend_Controller_Action->dispatch('detailAction') #9 /home/fararava/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(954): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #10 /home/fararava/public_html/application/bootstrap.php(199): Zend_Controller_Front->dispatch() #11 /home/fararava/public_html/public/index.php(9): Bootstrap->runApp() #12 {main}